TEST_zkusebni_TEST

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v našem eShopu, jehož provozovatelem je společnost TAB průmyslová a zábavní elektronika s.r.o. (prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Veškeré smluvní vztahy, které mezi účastníky eShopu vzniknou se řídí právním řádem České republiky.

II. Objednávka a uzavření spotřebitelské smlouvy

 1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti.
 3. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s mini vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po jeho úplném zaplacení.
 7. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci tohoto eShopu, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a nákupech.

III. Expediční lhůty, platební podmínky a přepravné

 1. Veškeré zboží bude expedováno do 5-ti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy nebo připsání platby na účet v případě platby převodem nebo vkladem na účet prodávajícího. Zboží je distribuováno smluvními přepravci prodávajícího, tj PPL, Toptrans, popř. jiný dopravce (platí obchodní podmínky daného dopravce PPLToptrans). V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího nebo příjmem platby v hotovosti.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží. Pokud se ale cena dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Kupující je oprávněn v případě zvýšení ceny cenu přijmout nebo odmítnout.
 3. Pro úhradu kupní ceny se sjednává:
  a) platba na dobírku
  b) převodem nebo vkladem na účet prodávajícího: 1623340217/0100. V tomto případě bude zboží expedováno po připsání ceny zboží na účet prodávajícího
  c) osobní odběr (v sídle společnosti - Zlín)

 4. Přepravné a balné:
  Česká republika
  Kč 120,- za zásilku
  Slovensko
  Kč 250,- za zásilku
  (u těžších zásilek podíl na dopravě Kč 1.000,-/1 kus nebo dohodou)
  minimální hodnota objednaného zboží
  musí u každé objednávky činit nejméně Kč 300,-
  při objednávce nad Kč 10.000,- vč. DPH
  je doprava po celé ČR ZDARMA

 5. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

IV. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" našeho eShopu a právním řádem platným v ČR.
 2. "Reklamační řád" eShopu je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

 1. V souladu s ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující právo od smlouvy bez uvedení důvodu do 14-ti dní ode dne převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě a dodrží uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena:
 • kupující odešle e-mail na adresu prodávajícího o odstoupení od uzavřené smlouvy, se svým požadavkem a požadavkem na vrácení kupní ceny, spolu s číslem účtu, popř. adresou pro vrácení kupní ceny
 • zakoupené zboží zákazník doručí zpět na adresu prodávajícího, tj.: TAB průmyslová a zábavní elektronika s.r.o., Tečovská 37, 763 02 Zlín
 • zboží, které budete odesílat musí být v původním obalu, nesmí nést známky poškození, použití, musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu) a součástí zásilky musí být doklad o koupi. Zboží neposílejte na dobírku.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám kupní cena zboží bude vrácena složenkou nebo na číslo Vašeho účtu, a to do 10-ti dní ode dne obdržení zboží, nejpozději však do 30-ti dní ode dne obdržení odstoupení od smlouvy při splnění podmínky fyzického vrácení zboží.
 • V případě nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět na adresu kupujícího.

Kupující není oprávněn odstoupit dle ust. § 53 odst. 7 od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli kupujícího
c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které rychle podlého zkáze, opotřebení nebo zastarání
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil–li kupující jejich originální obal

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
  V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

VII. Odpovědnost za vady zboží - záruka

 1. Kupující je povinen před prvním použitím zboží prostudovat záruční podmínky, včetně českého návodu a těmito informacemi a pokyny se důsledně řídit, jinak se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí, čímž ztratí nárok na uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.
 2. Při prodeji spotřebního zboží činí zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním zboží. Kratší životnost zboží nelze tedy považovat za vadu a nelze uplatňovat v tomto případě práva z odpovědnosti za vady.
 3. Kupující při uplatnění práv z odpovědnosti za vady má:

a) jde-li o vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti- není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od smlouvy
c) jde-li o vadu odstranitelnou vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od smlouvy
d) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného, poštovného, event. balného) uvedenou v katalogu našeho eShopu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí ustanovením občanského, obchodního zákoníku v platném znění.
 4. Prodávající garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí osobě.
 5. Používáním eShopu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech po dobu neurčitou.